Welkom en bedankt voor je komst naar Booking Ardennen!

De website maakt deel uit van en worden aangeboden door het bedrijf "Booking Ardennen", gevestigd in Wibrin ,Achouffe 19(6666) en ingeschreven in het handelsregister onder het nr.

Lees deze voorwaarden omdat ze belangrijke informatie bevatten over uw wettelijke rechten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Booking Ardennen, de gasten en de relatie tussen Booking Ardennen en de verhuurders. Door de toegang tot of het gebruik van het platform geeft u toestemming en bent u gebonden aan deze voorwaarden.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Booking Ardennen zijn geaccepteerd.

Artikel 1. Definities

Accommodaties: de verblijven die gehost worden door onze verhuurders

Advertenties: de verblijven die op Booking Ardennen worden gepubliceerd.

Gasten: de persoon die een verblijf boekt, aangeboden door de verhuurder op Booking Ardennen.be.

Contactpersoon: De persoon die het verblijf aanbiedt op Booking Ardennen en deze beschikbaar stelt aan gasten

Locals: verwijst naar de verhuurders.

Gebruikers: alle personen die gebruik maken van het platform van Booking Ardennen.

Platform: De website(s), tools en andere apparaten van Booking Ardennen. Op het platform kunnen de hosts hun verblijven vermelden en kunnen gasten een boekingsaanvraag indienen bij de verhuurders.

Service: De commerciële diensten en/of activiteiten die Verhuurders aan de gasten aanbiedt, inclusief de publicatie van het aanbod op het platform, het gebruik van marketingmethoden en het faciliteren van overeenkomsten tussen gasten.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Om gebruik te maken van het platform van Booking Ardennen moet u een persoon zijn die ten minste 18 jaar oud is of een bedrijf, organisatie of andere rechtspersoon volgens de wetten van het land waar u geregistreerd bent en in staat bent om wettelijk bindende contracten af te sluiten.

2.2 Door je te registreren op Booking Ardennen worden je persoonlijke gegevens verwerkt. Je gaat akkoord met alle vormen van verwerking die binnen het kader van de dienst vallen. Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van Booking Ardennen.

2.3 Je moet toegang hebben tot je account met een gebruikersnaam en wachtwoord om je te beschermen tegen onbevoegden. In het bijzonder moet je het wachtwoord strikt vertrouwelijk houden. Booking Ardennen mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt na het inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord onder jouw leiding en toezicht staat. Je bent dus verantwoordelijk voor al deze handelingen, tenzij je Booking Ardennen op de hoogte hebt gebracht welke andere persoon je wachtwoord kent.

2.4 Via het platform van Booking Ardennen kunnen accommodaties worden geplaats door verhuurders en boekingsaanvragen worden ingediend door gasten. Wanneer gebruikers een boeking accepteren of maken, gaan zij rechtstreeks met elkaar een contract aan. Booking Ardennen is geen partij of deelnemer in een contractuele relatie tussen gebruikers en zal dat ook niet worden.

2.5 Als u uw Booking Ardennen-account verwijdert, worden uw gegevens verwijderd en kunnen deze niet meer worden hersteld.

Artikel 3: Annulering

3.1 Voor een annulering of volledige terugbetaling van het boekingsbedrag moeten gasten binnen het aangegeven tijdsframe van het annuleringsbeleid annuleren. De voorwaarden van de annulering wordt bepaald door de verhuurder zelf. Booking Ardennen heeft geen enkele inspraak in de overeengekomen voorwaarden tussen de verhuurder en de gasten.

3.2 Het annuleren van een boeking als host is mogelijk. De host dient zelf contact op te nemen met de gast om de boeking te annuleren. Boeking Ardennen zal nooit tussen beide komen of inspraak eisen voor het annuleren van een boeking. Boeking Ardennen zal enkel optreden als bemiddelaar indien beide partijen niet overeenkomen en dit enkel als Booking Ardennen dit nodig acht.

3.3 Booking Ardennen zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden over conflicten tussen de host en de gasten.

Artikel 4: Gebruiksregels

4.1 Het is verboden om Booking Ardennen te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving van uw land. Dit omvat onder andere het opslaan of verspreiden van informatie via de dienst die lasterlijk, smadelijk of racistisch is.

4.2 Daarnaast is het door Booking Ardennen verboden;

  • het gebruik van onfatsoenlijke taal;

  • informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (buiten het onderwerp);

  • het verspreiden van informatie die pornografisch of erotisch is (ook als dit op zich legaal is);

  • het verspreiden van de informatie in strijd is met het auteursrecht of met hyperlinks naar dergelijke informatie;

  • anderen bij het schenden van de rechten van een derde partij, bijvoorbeeld door het koppelen aan hacktools of uitleg over cybercriminaliteit die kennelijk bedoeld is om de lezer in staat te stellen zich niet te schuldig te maken aan het omschreven strafbare gedrag en zich daartegen te kunnen verweren;

  • de privacy van derden te schenden, bijvoorbeeld door het verspreiden van persoonsgegevens zonder toestemming of behoefte van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van de derde door deze ongevraagde communicatie;

  • het verzamelen van persoonlijke informatie;

  • voor commerciële doeleinden;

  • het benaderen van andere gebruikers voor het leveren van identieke of soortgelijke diensten en/of producten.

4.3 Indien Booking Aardennen vaststelt dat u de bovenstaande voorwaarden overtreedt, of een klacht ontvangt, is Booking Ardennen bevoegd om in te grijpen om de overtreding te beëindigen.

4.4 Indien er naar het oordeel van Booking Arennen sprake is van vervuiling, schade of enig ander gevaar voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Booking Ardennen of derden en/of de levering van diensten via het internet, in het bijzonder door overmatige verzending van e-mail of andere gegevens, het lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojaanse paarden en soortgelijke software, dan is Booking Ardennen gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om dit gevaar af te wenden. In het bijzonder heeft Booking Ardennen het recht om uw bijdragen naar eigen goeddunken aan te passen.

4.5 Booking Ardennen is te allen tijde gerechtigd om geconstateerde overtredingen te melden. Verder heeft Booking Ardennen het recht om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens te verstrekken aan een derde partij die klaagt dat u zijn rechten of deze voorwaarden schendt, op voorwaarde dat de juistheid van die klacht redelijkerwijs voldoende aannemelijk is, er geen andere manier is om deze gegevens te verkrijgen en de derde partij een duidelijk belang heeft bij het verstrekken van de gegevens.

4.6 Booking Ardennen kan de schade als gevolg van overtredingen van de gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Booking Ardennen voor alle aanspraken van derden in verband met door u verstrekte gegevens.

Artikel 5. Beschikbaarheid en onderhoud

5.1 Booking Ardennen besteedt veel aandacht aan de beschikbaarheid en het optimaal functioneren van het platform. Een ononderbroken beschikbaarheid kan echter niet worden gegarandeerd.

5.2 De beschikbare informatie van een verblijf wordt door de verhuurders samengesteld. Booking Ardennen kan daarom helaas niet garanderen dat de informatie van een verblijf accuraat en/of direct beschikbaar is.

5.3 Onderhoud kan op elk moment plaatsvinden om het platform te verbeteren en/of de veiligheid te waarborgen, zelfs als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud is dus mogelijk vooraf aan te kondigen.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 De dienst Booking Ardennen, de bijbehorende software en alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectuele eigendom van Booking Ardennen. Het is niet toegestaan om deze te kopiëren, op te slaan of te gebruiken zonder aparte schriftelijke toestemming van Booking Ardennen. Indien om welke reden dan ook enig recht of andere toepasselijke wetgeving niet van toepassing is met betrekking tot deze intellectuele eigendom, of om welke andere reden dan ook als een kwestie van contractrecht, is het de gebruiker ook niet toegestaan om deze intellectuele eigendom te kopiëren, op te slaan of te gebruiken.

6.2 Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw leveranciers). Booking Ardennen heeft het recht om deze informatie op te zetten voor de dienst en alles wat daarmee samenhangt, inclusief reclame op de dienst.

6.3 U kunt deze licentie herroepen door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

6.4 U kunt informatie die u heeft gepubliceerd of opgeslagen op het platform aanpassen of verwijderen.

6.5 Booking Ardennen heeft het recht om alle tips, ideeën en feedback die u naar Booking Ardennen stuurt te gebruiken voor verbetering. Dit geldt niet voor informatie die je als vertrouwelijk bestempelt.

6.6 Booking Ardennen neemt geen kennis van privé-informatie die u opslaat en/of verspreidt via Booking Ardennen, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Booking Ardennen hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. In dit geval zal Booking Ardennen het lezen van de gegevens zoveel mogelijk beperken.

Artikel 7. Vergoeding voor de dienst

7.1 Booking Ardennen kan servicekosten in rekening brengen voor het gebruik van het platform. Meer informatie over wanneer de servicekosten van toepassing zijn en hoe deze worden berekend, kunt u vinden op onze pagina met servicekosten.

7.2 Alle van toepassing zijnde servicekosten (inclusief eventuele van toepassing zijnde belastingen) worden aan de host getoond voordat hij of zij een factuur betaald. Booking Ardennen behoudt zich het recht voor om de servicekosten te allen tijde te wijzigen. Als de servicekosten veranderen, zal Booking Ardennen de gebruikers hiervan voldoende op de hoogte stellen voordat ze actief worden.

7.3 Wanneer de servicekosten veranderen, zullen de boekingen die voor de ingangsdatum van de verandering zijn gemaakt niet worden beïnvloed.

7.4 De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het betalen van eventuele servicekosten die zij verschuldigd zijn aan Booking Ardennen. De servicekosten worden geïnd en worden niet gerestitueerd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Booking Ardennen is niet aansprakelijk voor conflicten tussen de gast en verhuurder. Booking Ardennen is niet aansprakelijk voor gebreken en onnauwkeurigheden die het gevolg zijn van handelingen of inactiviteit van de gast en de verhuurder. Het is alleen goodwill als Booking Ardennen de bemiddelende rol in het conflict op zich neemt.

8.2 Booking Ardennen is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.3 In geval van overmacht zal Booking Ardennen nooit worden aangesproken op het herstel van de aan u toegebrachte schade. Overmacht geldt in geval van uitval of uitval van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, interne onlusten, mobilisatie, oorlog, staking, lock-out, lock-down, blokkade van het transportbedrijf, storingen, stagnatie van de aanvoer, brand en overstroming.

8.4 Hoewel Booking Ardennen er veel zorg aan besteedt om de betrouwbaarheid van haar gebruikers te waarborgen, moet elke gebruiker de identiteit van de betreffende contactpersoon onafhankelijk verifiëren. Booking Ardennen is niet aansprakelijk voor de juistheid van de op het platform verstrekte contactgegevens van de gebruiker.

8.5 Na elk verblijf kunnen de gast en de host elkaar beoordelen via de blog pagina. De beoordelingen moeten nauwkeurig zijn en mogen geen ongepaste taal bevatten.

8.6 Sommige vertalingen op het Booking Ardennen-platform worden aangedreven door een externe applicatie. Deze applicatie wijst alle garanties met betrekking tot de vertalingen af.

8.7 Booking Ardennen maakt gebruik van de diensten van Google Maps. Daarom is uw gebruik van de Google Maps diensten onderworpen aan hun aanvullende voorwaarden.

Artikel 9. COVID-19

9.1 Tijdens de COVID-19 pandemie moeten de verhuurders hun verblijf uitgebreid desinfecteren en reinigen. Indien mogelijk moeten de verhuurders hun verblijf ook regelmatig ventileren.

9.2 Elke gast of verhuurder is verplicht zich te houden aan de COVID-19 richtlijnen die door de overheid van het land zijn opgesteld.

9.3 Van elke gast of verhuurder wordt verwacht dat hij of zij aanvullende voorkeuren met betrekking tot COVID-19 respecteert.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Op deze overeenkomst is Belgische recht van toepassing.

10.2 Voor zover de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen met betrekking tot Booking Ardennen worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar Booking Ardennen is gevestigd.

10.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden vereist dat een mededeling "schriftelijk" wordt gedaan, zal daaraan ook worden voldaan indien de mededeling per e-mail of de mededeling via de dienst wordt gedaan; indien voldoende is aangetoond dat de mededeling daadwerkelijk afkomstig is van de vermeende afzender en dat de integriteit van de mededeling niet in gevaar is gebracht.

10.4 De versie van de communicatie of informatie zoals opgeslagen door Booking Ardennen wordt geacht correct te zijn, tenzij u bewijs van het tegendeel levert.

10.5 Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de gehele voorwaarden. In dit geval zullen de partijen (een) nieuwe bepaling(en) vervangen waarmee de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel als wettelijk mogelijk is.

10.6 Booking Ardennen heeft recht op haar rechten en verplichtingen op grond van de overeenkomst ten opzichte van een derde die Booking Ardennen of de betreffende bedrijfsactiviteit van Booking Ardennen overneemt.